Susan Kuusisto:
Työssäni psykoterapeuttina yhdistyvät sekä kognitiivis-analyyttinen että psykodynaaminen työote, jota sovellan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeista, ja niiden myötä terapian tavoitteista lähtien. Psykoterapian keinoin voidaan tutkia oireiden taakse jääviä oman elämän kipukohtia sekä etsiä yhdessä uusia, eheyttäviä ja omaa arkea helpottavia ajatus- ja toimintamalleja.

Omaan laaja-alaisen, ammatillisen kokemus- ja koulutustaustan. Sen pohjalta hyödynnän osaamistani erilaisten ahdistuneisuushäiriöiden, masennuksen, työuupumuksen, sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien pelkojen, vuorovaikutus- ja parisuhdeongelmien, traumaperäisten dissosiaatiohäiriöiden, tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriöiden sekä erilaisten paniikki-, syömis- ja pakkohäiriöiden hoidossa.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on terapeuttinen lähestymistapa, jota käytetään yleisesti psyykkisten traumojen hoidossa myös Suomessa. Menetelmässä yhdistyy useiden erilaisten terapiasuuntausten puolia. EMDR on monivaiheinen ja erittäin asiakaskeskeinen hoitotapa, joka on alkujaan kehitetty traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) ja traumatisoituneen muistin hoitoon. Nykyisin hoitoa käytetään paljon laajemmin muun muassa lentopelon, uhkapelien, erilaisten suorituspaineiden, ahdistuksen, surun, persoonallisuushäiriöiden, fobioiden ja paniikkihäiriöiden sekä onnettomuuksien ja luonnonmullistusten aiheuttamien muistojen hoidossa. (Lähde: www.emdr.fi)

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on alun perin lyhytkestoiseksi kehitetty, integratiivinen psykoterapeuttinen viitekehys. KAT-terapeuttista viitekehystä voidaan kuitenkin hyödyntää myös pidempikestoisissa psykoterapioissa. Tavoitteena on asiakkaan psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen myötä sekä uusien, korjaavampien toimintatapojen omaksuminen omaan elämään ja arkeen.

Terapeutti ja asiakas tutkivat ja havainnoivat yhdessä asiakkaan oirekuvaa ja kokemuksia ja pyrkivät jäsentämään ongelmien taustalla olevia mielen sisäisiä asetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja. Tarkoituksena on yhdessä löytää sellainen jäsennys, joka toimii asiakkaan työvälineenä, hänen pohdintojensa apuna, terapiaistuntojen ulkopuolella ja vielä terapian päättymisen jälkeenkin. Yhdessä saavutetut kuvaukset toimivat työskentelyn tukena terapian aikana ja ne voivat muuttaa muotoaan yhteisen ymmärryksen lisääntyessä ja syventyessä. Osuva yhteinen kuvaus asiakkaan tilanteesta luo pohjaa ongelmallisten kokemusten ja toimintatapojen havainnoivalle tarkastelulle ja avaa mahdollisuuden uudenlaisen suhtautumisen ja toiminnan synnylle.

Etäterapia on internetin suojatulla yhteydellä tapahtuvaa reaaliaikaista psykoterapiaa. Siinä terapeutti ja asiakas tapaavat 1–2 kertaa viikossa kasvokkain, mutta tapaaminen toteutuu tietokoneen välityksellä.

Jaa tämä: